Om oss

Norges Kristne Råd er et fellesskap av kristne kirker og trossamfunn, med Bibelen som kilde, som tilber og bekjenner én Gud – inspirert av Jesu bønn: ”Må de alle være ett”.

Norges Kristne Råd er et resultat av fusjonen mellom Norges Frikirkeråd (NFR) og Norges kristne råd (Nkr) i 2006.  Den nye organisasjonen bekrefter det de separate organisasjonene sto for og oppnådde.

På bakgrunn av dette skal Norges Kristne Råd i dag være:

* ET MØTESTED FOR KRISTNE KIRKER OG TROSSAMFUNN

NKR som møtested skaper rom for dialog og samhandling og bygger fellesskap.  Medlemmene gjenkjenner egen tradisjon i mangfoldet, og møtet med de andre utfordrer egen tradisjon.

Det er et sted for deling av det gode alle bærer med seg og feiring av det vi har felles.  Det er et sted for å bygge fellesskapet, noen ganger også med smerte over det som skiller.

Når verden blir mindre blir mangfoldet tydeligere, også blant kristne kirker og trossamfunn.  Mangfold øker behovet for å tydeliggjøre egen identitet.  Enhet og fellesskap er del av identiteten vi har som kristne kirker og trossamfunn. Dette er noe NKR som fellesskap minner sine medlemssamfunn om.


* EN ARENA FOR Å BYGGE GJENSIDIG FORSTÅELSE OG RESPEKT

NKR bygger relasjoner mellom kristne kirker og trossamfunn gjennom arbeid med spiritualitet, den teologiske samtalen, gjennom arbeid med kirkens utfordringer i samfunnet og gjennom det religionspolitiske arbeidet med rammevilkår for kirkene i samfunnet.  Slik legges grunnlag for felles opptreden i det offentlige rom, både gjennom felles uttalelser, felles handlinger og kontakt med offentlige myndigheter.

NKR legger til rette for dialogen mellom medlemssamfunnene, skaper grunnlag for og er redskap for felles opptreden i det offentlige rom.

NKR stimulerer den lokale økumeniske samhandlingen.  Samarbeid mellom menigheter fra ulike kirkesamfunn skjer først og fremst på lokalt initiativ.   Et nasjonalt organ som NKR kan stimulere til lokal samhandling og fellesskap.  Det skjer både tematisk, sammen med økumenisk baserte spesialorganisasjoner, gjennom metodeutvikling og kompetansebygging og gjennom spesielle økumeniske markeringer.

* ET REDSKAP FOR SAMHANDLING I KIRKE OG SAMFUNN

NKR arbeider med kirkenes svar på utfordringer i samfunnet, inkludert å bygge inkluderende, flerkulturelle fellesskap, å bygge fred, og å arbeide for en rettferdig verden.

NKR hører til den verdensvide økumeniske bevegelse og bidrar til bred økumenisk samhandling i møte med aktuelle samfunnsspørsmål.

NKR favner alle kirkelige tradisjoner i Norge og ønsker å stimulere til liknende bredde i de økumeniske nettverkene vi er del av.  Sammen med de nettverkene som medlemssamfunnene har og de spesialiserte økumeniske organisasjonene deltar NKR også internasjonalt der hvor bred økumenisk samhandling er ønskelig.


* EN SERVICEORGANISASJON FOR KRISTNE KIRKER OG TROSSAMFUNN

NKR yter tjenester overfor sine medlemssamfunn:  NKR bistår medlemssamfunnene og deres lokale menigheter med råd i forvaltningssaker og andre spørsmål knyttet til deres funksjon som trossamfunn og yter service og gir veiledning i spørsmål knyttet til trossamfunnsloven og andre relevante lover knyttet til medlemssamfunnenes funksjon som trossamfunn.

Norges Kristne Råd har et vidt spekter av aktiviteter og prosjekter. Her kan du lese mer om de ulike arbeidsområdene våre.

 

Les mer om virksomheten i 2017 i vår årsrapport: